Privacy statement
Wij zijn blij met uw bezoek aan onze website. Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website gebruikt. Wij hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Hieronder vindt u uitleg over de informatie die wij onder andere via onze website verzamelen en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Begrippen: 
Persoonsgegevens: alle informatie over een persoon, ook gegevens die indirect iets zeggen over iemand.
Medewerker: consultant in loondienst van NiVo engineering BV.
Franchisenemer: zelfstandig consultant werkzaam onder de handelsnaam NiVo network architects.
Kandidaat: particulier op zoek naar (en/of geschikt voor) werk, ZZP’er op zoek naar (en/of geschikt voor) een opdracht. 
(Zakelijke) klant: potentiele opdrachtgever/bedrijf waar Nivo werk uitvoert, overige zakelijke contacten. 
Leverancier: bedrijf dat gegevens van (potentiële) kandidaten voor een project levert.
 

Gepubliceerd door: 


Nivo, Nesland 1b, 1382 MZ Weesp

Functionaris Gegevensbescherming: A.H. Lotte

Email: privacy@nivo.nl

Telefoon: 0294 254992

Waarom verzamelen wij gegevens? 
Wij verwerken persoonsgegevens. Dit doen wij met een reden.

 • Om onze bedrijfsvoering en activiteiten op een verantwoorde manier uit te oefenen;
 • Om zakelijke overeenkomst met onze klanten uit te kunnen voeren;
 • Om arbeidscontracten, franchise-overeenkomsten en inkoop-overeenkomsten te kunnen sluiten;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv. om gegevens door te kunnen geven aan de Belastingdienst).

Op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
Het door ons verwerken van uw gegevens zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omdat het noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan uw belangen op het vlak van privacy.

Website
Wij verzamelen persoonsgegevens over uw bezoeken aan de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot verkeers- en locatiegegevens, weblogs en content van enquêtes, contactformulieren, andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang heeft. Doordat wij deze persoonsgegevens verzamelen, wordt uw bezoek aan de website in de toekomst gemakkelijker omdat wij content of diensten kunnen voorstellen die voor u relevant zijn op basis van de locatie waarvandaan u de website bezoekt.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe ontvangen wij uw persoonsgegevens? 
Wij ontvangen uw persoonsgegevens via:

 • Uzelf als u ons een email stuurt;
 • Uzelf als u ons uw Curriculum Vitae stuurt;
 • Uzelf als u via onze website uw gegevens invult;
 • Derden als zij ons willen laten weten dat u beschikbaar bent voor werk/opdracht;
 • Derden als uw gegevens noodzakelijk zijn voor de goede bedrijfsvoering en/of uitvoering van een overeenkomst. 

Wie ontvangt deze persoonsgegevens? 
Wij delen uw (eventueel geanonimiseerde) gegevens met:

 • Google Analytics: geanonimiseerde gegevens worden gedeeld voor het samenstellen van statistieken over het gebruik van onze website;
 • NiKAS: uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in onze software NiKAS;
 • Zakelijke klanten (voor het aanbieden van kandidaten en het uitvoeren van onze werkzaamheden);
 • Overige externe leveranciers (als aan hen werkzaamheden zijn uitbesteed);

Nivo en de verwerkers waarborgen dat eventuele derden aan alle veiligheidseisen voldoen zoals geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe bewaren wij uw persoonlijke gegevens? 
Uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in NiKAS en blijven bewaard totdat u aangeeft dat ze verwijderd moeten worden of de wettelijke bewaartermijn wordt overschreden. Als u hiervoor toestemming geeft bewaren wij uw gegevens nog maximaal 3 jaar in onze database. Dit kan zijn voor een toekomstig dienstverband, opdracht of een samenwerking onder franchise.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ons algemene telefoonnummer of door een e-mail te sturen naar privacy@nivo.nl.

U mag uw gegevens inzien, wijzigen en wissen 
U mag aan ons vragen of wij uw persoonsgegevens hebben vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft hiervoor geen reden te geven. Wij mogen dan wel uw identiteit controleren. Als wij onjuiste gegevens van u hebben mag u deze wijzigen of aanvullen. Ook mag u uw gegevens wissen. Neemt u hiervoor contact met ons op via bovenstaand mailadres.

U heeft recht op bezwaar 
Wij verwerken uw persoonsgegevens. U kunt hierover bezwaar maken. Dit kan door middel van een email te sturen naar bovenstaand mailadres.  

Gebruiken wij geautomatiseerde besluitvorming? 
Er worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Bij alle besluiten is een medewerker betrokken. 

U mag een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Natuurlijk waarderen wij het als u eerst contact met ons opneemt. Wij spannen ons dan in om het probleem voor u op te lossen. 

Copyright 
Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van NiVo engineering B.V. verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door: druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie mogen gestuurd worden naar: info@nivo.nl

Disclaimer 
Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. NiVo engineering B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen. 

NiVo engineering B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.